Свети Нифонт - подвижник меѓу епископите

31/10/2019

Свети Нифонт - подвижник меѓу епископите,

епископ на Константијана Александриска