Духот / The Spirit

13/02/2020

 

Ме влечи кон Себе
но телото не знае
мерка на издржливост има
не може да го собере она кое не го поима.

Надминувам очи
и телесни погледи
излегувам од маглава
и од создадена глава.

Награда не е ова
туку опомена жива
зборувавме многупати за тоа
како да се спитоми душа дива.

Пат, пат не лесен патувам
а под нозе не го чуствувам
крилја немам да се пофалам
дека со нив навечер дома се враќам.

Ме понесе вон мечти и желби
на хоризонтот видов две волји
Едната беше Твоја
и непрестано ја бодреше онаа која е моја.

Духу на вистината...

He draws me to Himself,
but the body does not know,
measure for endurance it has
cannot gather what it does not understand.

I surpass eyes
and bodily views,
getting out of this fog
and of the created head.

Prize this is not,
but a warning live,
many times we have talked
how to tame a spirit wild.

Road, road not easy I tread
not feeling it under my feet,
I do not have wings to boast
that they take me home in the evening.

You took me above wishes and desires,
two wills I saw on the horizon
one was Yours
ceaselessly elating the one that is mine.

You, Spirit of the truth.

превод на англиски: Ирена Маџаровска

 

од стихозбиката Осамен волк на сестринството на манастирот